اگه دیوونه ندیده ای  
باید بگم دیر رسیده ای
دیوونه پر کشیدش 
رفت و آقاشو دیدش
با عشق و جنون آشنا بود
از جنس من و شما بود
تا که دلامون پر فریب شد
سیدمون تو دنیا قریب شد