موضوع: صفات شیعه
مؤلف: شیخ صدوق، ترجمه و تصحیح امیر توحیدی