ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست
میخورم باده و پیمانه، که پیمانه از اوست

گر به مسجد کشدم شیخ، گر به دیر کشیش
چه تفاوت کند، این خانه و آن خانه از اوست

سنگ زد عاقل اگر بر دل دیوانه ما
چه تفاوت، سنگ از او این دل دیوانه از اوست

سوخت پروانه دلی در بر شمعی چه عجب
شمع از او محفل از او هستی پروانه از اوست